Regulamin

REGULAMIN

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy maleomi działający pod adresem www.maleomi.pl jest prowadzony przez:

Michała Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Good Life Michał Zieliński, z siedzibą ul. Wyzwolenia 51d/64, 80-537 Gdańsk,  NIP:  5242784781, REGON: 362530507, zwanego w dalszej części regulaminu Sprzedawcą.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową towarów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sklep działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie nazwy handlowe zamieszczone pod adresem strony internetowej  Sklepu, w tym nazwy towaru, producenta i ich Logo stanowią własność ich właścicieli i użytkowane są wyłącznie do identyfikacji. Nazwy i Logo, o których wyżej mowa mogą być nazwami zastrzeżonymi.
 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez:
 • adres poczty elektronicznej kontakt@maleomi.pl
 • tel. +48 881 660 092
 • poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego

II. DEFINICJE

 1. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. USŁUGOBIORCA osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z usługi elektronicznej.
 3. KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają pełną zdolność do czynności prawnych, Usługobiorca, zawierająca lub mająca zamiar zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 4. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy,
 5. USŁUGODAWCA SPRZEDAWCA - Michała Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Good Life Michał Zieliński, z siedzibą ul. Wyzwolenia 51d/64, 80-537 Gdańsk,  NIP:  5242784781, REGON: 362530507
 6. TOWAR – rzecz ruchoma lub usługa prezentowana na stronach Sklepu
 7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Sprzedawcy.
 8. SKLEP– sklep internetowy (narzędzie e-biznesu, które służy do sprzedaży towarów lub usług  za pośrednictwem Internetu) prowadzony przez Sprzedawcę
 9. DNI ROBOCZE- dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 10. ZAMÓWIENIE (koszyk) - oświadczenie woli Klienta, które bezpośrednio zmierza do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru
 11. KONTO – zbiór zasobów i uprawnień oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 12. REJESTRACJA jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta konta poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na sklepie internetowym Sprzedawcy.
 1. REGULAMIN- spis norm związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego www.maleomi.pl    oraz sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU SPRZEDAWCY

 

 1. Klient może korzystać ze Sklepu wówczas, gdy jego system teleinformatyczny spełnia minimalne wymagania techniczne: komputer lub tablet albo komórka posiadają dostęp do Internetu i poczty elektronicznej a przeglądarka internetowa to Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Safari w wersji 9.00 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Firefox w wersji 28 lub nowszej oraz Klient ma włączone w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową towarów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Towary oferowane przez Sklep są nowe,wolne od wad prawnych i zostały leganie wprowadzone na rynek Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym Sprzedawcy jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 3. Informacje zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:
 • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U.nr 144, poz. 1204, z późń. zm),
 • ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883),
 • ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późń. zm),
 • ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014,poz. 827, z 2015 r. poz. 1854),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2008/22/WE
 1. Klient / Usługobiorca jest zobligowany do poszanowania prawa, w tym nierozsyłania lub / i umieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam) a także niedostarczania i nieprzekazywania treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

 

      IV.  USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia Usługobiorcy korzystanie z następujących bezpłatnych usług:
 • przeglądanie informacji umieszczonych na Sklepie internetowym,
 • zawieranie umów sprzedaży towaru,
 • prowadzenia konta w Sklepie,
 1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy oświadczenia o żądaniu usunięcia konta.
 2. Umowa o świadczenie usługi polegająca na przeglądaniu informacji umieszczonych w Sklepie zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Usługobiorcę strony internetowej Sklepu.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem rzeczywistym i niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługodawca może rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usług elektronicznych, jeżeli Usługobiorca narusza niniejszy regulamin. Oświadczenie o rozwiązaniu może zostać przesłane Usługobiorcy na podany przez Niego adres e-mailowy lub na adres korespondencyjny.  
 5. Prowadzenie konta jest dostępne po dokonaniu rejestracji, tj. poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, po zapoznaniu się z treścią regulaminu, polityką prywatności oraz po  podaniu swoich danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowych.
 6. Rejestracja nie jest obowiązkowym warunkiem do złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie. Rejestracja jest czynnością jednorazową, przy każdym kolejnym zamówieniu Klient posługuje się loginem (indywidualnym identyfikatorem) i hasłem ustalonym przez niego indywidualnie w formularzu rejestracyjnym. Login i hasło stanowią dane poufne i nie mogą być udostępniane przez Usługodawcę innej osobie lub instytucji, chyba że przepisy prawa tego wymagają.

V.  ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Klient może składać zamówienie poprzez witrynę internetową za pomocą formularza zamówienia (koszyk) przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Klient nie ma obowiązku rejestracji konta w Sklepie w celu złożenia zamówienia.
 3. Ceny towaru podane na stronach Sklepu są cenami brutto w polskich złotych (PLN) uwzględniającymi wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, itp.  Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Cena towaru jest obowiązującą i wiążącą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen  w Sklepie dla tych samych lub innych towarów.
 4. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu, w tym ich charakterystykę, parametry techniczne i użytkowe, ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty kupna określonego towaru na podstawie danych podanych przy jego opisie.
 5. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu  Internetowego, Klient musi złożyć uprzednio zamówienie poprzez formularz zamówienia (koszyk) lub w inny sposób wskazany mu przez Sprzedawcę. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać następujące dane:
 • charakterystyka przedmiotu zamówienia,
 • cena jednostkowa (z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT oraz cenę brutto) oraz łącznej ceny zamówienia Klienta, koszt dostawy,
 • wybrana metoda płatności,
 • sposób kontaktu ze Sprzedawcą,
 • czas realizacji zamówienia,
 • dane kontaktowe Klienta, w tym dane miejsca dostawy,
 • dane do faktury.
 1. Po otrzymaniu od Klienta zamówienia, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić jego otrzymanie i określić czy zamówienie zostanie przekazane do realizacji. Zamówienie przekazane do realizacji związuje Klienta jego zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie do Klienta wiadomości e-mail, która zawiera:
 • potwierdzenie wszystkich danych zawartych w zamówieniu,
 • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o prawie do odstąpienia od umowy ( dotyczy Konsumentów),
 • regulamin Sklepu
 1. Z chwila otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie do realizacji zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 2. UWAGA  Podanie NIP-u firmy bądź NIP-u jednoosobowej działalności gospodarczej w procesie składania zamówienia oznacza chęć dokonania zamówienia jako przedsiębiorca.
 3. Dowodem zakupu towaru przez Klienta będzie dołączona do przesyłki faktura VAT.

VI. DOSTAWA TOWARU I JEGO KOSZT

 1. Towar zakupiony w Sklepie Internetowym maleomi dostarczany jest do Klientów na terenie Polski za pośrednictwem firmy:
 • Poczta Polska S.A., czas dostawy maksymalnie 96 godzin roboczych,
 • Paczkomaty InPost, czas dostawy maksymalnie 72 godzin roboczych,
 • DPD, czas dostawy maksymalnie 72 godzin roboczych.
 1. Klient ma prawo również odebrać towar zakupiony w Sklepie Internetowym w następujących punktach odbioru:
 • w siedzibie Sprzedawcy,
 • w paczkomatach In Post na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Koszty dostawy towaru są ustalane w procesie składania zamówienia przez Klienta i są one uzależnione od wyboru sposobu płatności. 

  Od kwoty 299 zł  wysyłka na terenie Polski gratis.Kod rabatowy za zapisanie się do Newslettera obowiązuje od minimalnej kwoty 199 zł.(bez kosztów dostawy)

 2. Sprzedawca realizuje dostawę niezwłocznie.
 3. Dodatkowe koszty za dostawę mogą zostać wskazane wyłącznie w trakcie procesu zamówienia towaru a Klient winien wyrazić na nie zgodę.
 4. Klient przy odbiorze przesyłki powinien sprawdzić, czy zawartość przesyłki jest zgodna z dokonanym przez niego zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony. W takiej sytuacji Klient winien odmówić przyjęcia przesyłki i niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Sprzedawcę z wykorzystaniem wskazanego na stronie Sklepu numeru telefonu lub adresem poczty elektronicznej: kontakt@maleomi.pl .
 5. Odebranie przez Klienta przesyłki oznacza, iż ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta, jednakże nie uchybia to prawu Klienta do reklamacji towaru lub innym prawom wynikającym z niniejszego regulaminu oraz obowiązującym przepisom prawa.

 VII. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Klient ma prawo wybrać sposób zapłaty z następujących metod płatności:
 • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Klienta,
 • płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem – Klient otrzymuje dostawę pod wskazanym przez siebie w zamówieniu adresie i dokonuje zapłaty bezpośrednio u dostawcy przesyłki,
 • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez klienta - płatnością w systemie przelewy 24 (płatność pobierana jest w chwili dokonania przelewu),
 • karta kredytowa (Mastercard, VISA) – środki pieniężne są blokowane na koncie w momencie zlecenia płatności kartą. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 1. Klient jest zobligowany do dokonania zapłaty ceny z tytułu zawartej ze Sprzedawcą umowy sprzedaży zamówionego przez niego towaru w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

VIII.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie  w terminie do 365 dni od dnia, w którym Kupujący – Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazane przez Kupującego- Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Klient - Konsument ma prawo sformułować oświadczenie samodzielnie w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, lub skorzystać z formularza, który zostaje doręczony Klientowi- Konsumentowi wraz z przesyłką zawierającą zamówiony przez niego towar. Może również taki formularz pobrać ze strony internetowej Sklepu. Pismo o odstąpieniu może zostać przesłane na pocztę elektroniczna Sprzedawcy, pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Zwrot towaru przez Klient - Konsumenta powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany towar przed upływem tego terminu. Należy go przesłać na adres: Good Life Michał Zieliński, siedzibą ul. Cieszyńska 185, 43-400 Cieszyn-Puńców.  Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient poda nieprawidłowy numer konta, termin na zwrot ulega przedłużeniu o czas niezbędny do ustalenia prawidłowego numeru konta. 
 4. W przypadku odstąpienia przez Klienta - Konsumenta od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi - Konsumentowi wszystkie otrzymanego od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o podjętej przez Klienta - Konsumenta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient - Konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient- Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Rachunek bankowy Klienta-Konsumenta dla potrzeb zapłaty powyższych kwot powinien zostać przez niego określony w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przesłany przez Klienta - Konsumenta osobno pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej sklepu tj.zwroty@maleomi.pl
 5. Jeżeli Klient – Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi- Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Klient - Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodzi się je ponieść. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi- Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem – odesłaniem towaru.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi - Konsumentowi w wypadku umowy sprzedaży:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według indywidualnej specyfikacji Klienta – Konsumenta lub służąca do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otworzeniu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otworzone po dostarczeniu.

IX. REKLAMACJA 

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 1 działu IX reklamacji.
 3. W terminach określonych w pkt 2 działu IX reklamacje, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar na adres siedziby Sprzedającego, dołączając do niego dowód zapłaty. Jeżeli Klientem jest konsument wówczas dostarczenie towaru (koszt dostawy, odbioru i wymiany towaru na wolny od wad) do Sprzedawcy realizowany jest na koszt Sprzedawcy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie do Sprzedawcy będzie nadmierne utrudnione, Klient- Konsument musi udostępnić mu towar w miejscu, w którym reklamowany towar się znajduje.  Zawiadomienie o wadach towaru oraz zgłoszenie wybranego przez Klienta sposobie załatwienia reklamacji (tj. czy domaga się naprawy towaru, wymiany na nowy, wolny od wad, czy też odstępuje od umowy), można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej: reklamacje@maleomi.pl lub pisemnie na adres: Good Life Michał Zieliński, siedzibą ul. Cieszyńska 185, 43-400 Cieszyn-Puńców,  NIP:  5242784781, REGON: 362530507 . W zawiadomieniu należy podać jak najwięcej informacji identyfikujących wadę/wady a także dane kontaktowe dla potrzeb rozpatrzenia reklamacji.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie przez Sprzedawcę, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego powiadomienia Klienta o powstałej wadzie/wadach.
 6. Sprzedawca może odmówić  żądaniu Klienta naprawy towaru, jeżeli jest to niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobie (tj. wymianą towaru na nową, wolną od wad) wymagałoby nadmiernych kosztów. 
 7. W przypadku gdy reklamującym jest Klient- Konsument – nierozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę w terminie 14 dni oznacza jej uwzględnienie.
 8. Klient - Konsument ma prawo wyboru sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dotyczących zakupów przez Internet. Może skorzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów:
 • poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR  http://ec.europa.eu/consumers/odr (podstawa prawna - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2008/22/WE),
 • poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej umowy ze Sprzedawcą przez stały  polubowny sąd konsumencki- http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
 • poprzez skorzystanie w sprawie rozstrzygnięcia sporu z bezpłatnej pomocy powiatowego/miejskiego rzecznika lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  X. REKLAMACJE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługobiorca ma prawo zgłaszać reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych realizowanych przez Usługodawcę.
 2. Usługobiorca może składać reklamację na adres poczty elektronicznej reklamacje@maleomi.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy tj. Good Life Michał Zieliński, siedzibą ul. Cieszyńska 185, 43-400 Cieszyn-Puńców.
 3. W reklamacji należy podać dane Usługobiorcy oraz jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących nieprawidłowości reklamowanej usługi elektronicznej.
 4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania w/w reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana do Usługobiorcy na podany adres poczty elektronicznej przez Usługobiorcę lub wskazany przez niego inny adres korespondencyjny.

 XI WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.maleomi.pl    korzystają z ochrony praw autorskich i są własnością Good Life Michał Zieliński, siedzibą ul. Cieszyńska 185, 43-400 Cieszyn-Puńców,  NIP:  5242784781, REGON: 362530507
 2. Wykorzystywanie jakiekolwiek treści zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego, stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedającemu i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

  XII POLITYKA PRYWATNOŚCI: DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepumaleomi jest Good Life Michał Zieliński, siedzibą ul. Cieszyńska 185, 43-400 Cieszyn-Puńców,  NIP:  5242784781, REGON: 362530507, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@maleomi.pl, zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Klienta/Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów Sklepu znajdujące się w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Sklepie. Nadto mogą być one przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego i usług Sklepu oraz firmy.
 4. Sklep nie sprzedaje, nie użycza, nie przekazuje danych osobowych Usługobiorców/Klientów innym osobom lub instytucjom, bez zgody Usługobiorcy. Przetwarzane przez Sklep dane osobowe Usługobiorcy/Klienta Sklep mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców/Klientów:
 • Imię i nazwisko, nazwa firmy,
 • Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
 • Numer telefonu,
 • Adres e-mail.
 • Informacje o parametrach połączenia Usługobiorcy/Klienta ( stronę internetową, z której Usługobiorca/ Usługodawca wchodzi na stronę Usługodawcy; adres IP, datę i czas dostępu; przesłaną ilość danych; informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego). Informacje te służą administrowaniu Sklepu, analizie statystyki odwiedzin, rozpoznawania i rozwiązywania problemów serwisu, analizowaniu bezpieczeństwa serwisu. Informacje dotyczące IP Klientów/Usługobiorców mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 • w celu rejestracji w Serwisie (imię i nazwisko lub/i nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail),
 • w celu składania i realizacji zamówienia (imię i nazwisko lub/i nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail),
 • przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),
 • prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zbieranych automatycznie w toku wizyt w Sklepie Internetowym, marketingu Administratora.

      5. Dane osobowe Klientów/Usługobiorców, zbierane są przez Administratora:

 1. Korzystanie ze Sklepu maleomi, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za  pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży towaru, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Każdy, kto podał swoje dane Usługodawcy może zwrócić się o uzyskanie do nich wglądu, o ich poprawienie, uaktualnienie, sprostowanie, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub ich usunięcie, a także może nieodpłatnie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Każdy ma też prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu. W Polsce organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)
 2. Przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 6 i 7 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@maleomi.pl
 4. Pliki ciasteczka (ang. Cookies) są plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze  Usługobiorcy/Klienta, tablecie lub smartphone podczas odwiedzania Sklepu Usługodawcy, lecz i również innych stron internetowych. Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach serwisu internetowego.
 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu Usługobiorcy/Klienta Sklepu pliki cookies oraz mającym dostęp do nich jest Usługodawca Good Life Michał Zieliński, siedzibą ul. Cieszyńska 185, 43-400 Cieszyn-Puńców,  NIP:  5242784781, REGON: 362530507
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do upodobań Usługobiorcy/ Klienta oraz jak najlepszego sposobu korzystania przez niego ze stron internetowych. Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy / Klienta serwisu internetowego i wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Usługodawca może również na ich podstawie tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy/Klienci Sklepu korzystają ze stron internetowych Sklepu. Pozwala to na ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji Usługobiorcy/Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca/Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Pliki te pozwalają również na dostarczanie Usługobiorcą/Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Usługodawca wykorzystuje poprzez Sklep następujące pliki cookies:

  a) sesyjne –są danymi niezbędnymi do utrzymania sesji w ramach bieżących działań Usługobiorcy/Klienta serwisu WWW. Informacje te przechowywany są wyłącznie w pamięci operacyjnej urządzenia końcowego Usługobiorcy/Klienta i pozostają w niej do momentu zakończenia sesji – zamknięcia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

  b) stałe- są informacjami, które przechowywane są pomiędzy poszczególnymi odwiedzinami serwisu internetowego przez Usługobiorcy/Klienta. Pliki te mogą zostać gromadzone w celu poznania sposobu korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę/Klienta, typach jego preferencji, liczbie odwiedzin i czasie wizyty. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy/Klienta lecz służą do analizy statystyk korzystania ze Sklepu.

 8. Usługobiorca/Klient Sklepu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy/Klienta Sklepu /serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Usługobiorcy, a tym samym Usługodawca przechowywać będzie informacje w urządzeniu końcowym Usługobiorcy/Klienta i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach  Sklepu Usługodawcy, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym poza tymi,  co do których dostęp wymaga logowania
 9. Każdemu Klientowi / Usługobiorcy w każdym czasie przysługuje  prawo do rezygnacji z otrzymywania newslettera . Klient / Usługobiorca może przesłać rezygnację z otrzymywania newslettera na  adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@maleomi.pl lub na adres siedziby Good Life Michał Zieliński, ul. Cieszyńska 185, 43-400 Cieszyn-Puńców

   XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep maleomi są zgodne z prawem polskim.
 2. W razie braku uregulowania w niniejszym regulaminie lub jego niezgodności z przepisami prawa, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Mając na uwadze dobro Klienta - Konsumenta, Sprzedawca dołoży wszelkich starań do polubownego załatwienia sporów. Klient - Konsument  ma prawo wyboru sposobu rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą. Może zwrócić się o mediację lub o rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem- Konsumentem jest sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postepowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 4. Wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem / Usługobiorcą nie będącym konsumentem będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy/ Usługodawcy.