Zwroty

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Ustawowy termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia - inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsument, weszła w posiadanie rzeczy. Sklep Maleomi.pl, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, wydłuża ten termin do 365 dni.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle stosowne oświadczenie.

Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany towar przed upływem tego terminu. Należy go przesłać na adres:
Good Life Maleomi.pl
Cieszyńska 185
43-400 Puńców

Formy, w jakich można złożyć oświadczenie, są następujące:

Wzrór formularza w broszurce informacyjnej Formularz broszury informacyjnej Maleomi.pl
(Dołączony do każdej paczki.)
Mailowo Drogą mailową na adres:
kontakt@maleomi.pl
Telefonicznie Telefonicznie w godzinach:
od 08.00 - 16.00
+48 799 399 192
Drogą pocztową Listownie na adres:
Good Life
Cieszyńska 185
43-400 Cieszyn-Puńców

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

.....................................................................,  ......................
Miejscowość                                   Data

Imię i nazwisko: ...............................................................................................
Adres zamieszkania: ...............................................................................................
Nr telefonu kontaktowego: ...............................................................................................
Adres e-mail: ...............................................................................................
Numer zamówienia: ...............................................................................................
Nazwa użytkownika: ..............................................................................................
Numer faktury: ..............................................................................................
Data złożenia zamówienia: ..............................................................................................

Produkty, które chcę zwrócić:
1........................................................................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................................................................
3........................................................................................................................................................................................................
4........................................................................................................................................................................................................
Dane konta bankowego, na które dokonany ma być zwrot pieniędzy za produkty:

....................................................................................................................
UWAGI:
....................................................................................................................

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie koszty, łącznie z kosztem dostawy (z wyjątkiem dodatkowych płatności wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy - zwykły sposób dostarczenia towaru oferowanego przez Sprzedawcę). Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Konsument powinien zwrócić towar w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu producenta. Tylko taki sposób zapakowania minimalizuje ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu. Oryginalne opakowanie producenta często stanowi integralną część fabrycznie nowego sprzętu, podobnie jak instrukcja lub karta gwarancyjna.

Konsument ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za utratę towaru lub jego uszkodzenie podczas transportu. W czasie biegu terminu 30 dni na odstąpienie od umowy Konsument powinien zadbać w szczególności o to, aby korzystanie z produktu nie wykraczało poza czynności mające na celu stwierdzenie cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy. Do takich czynności mogą należeć m.in. usunięcie plomby (co dodatkowo prowadzi do utraty gwarancji producenta), numeru seryjnego lub innych zabezpieczeń, jak folii ochronnej (której zdjęcie nie zawsze jest konieczne do zapoznania się z produktem), a także rejestrowanie produktu na stronie producenta, z czym wiąże się uzyskanie dodatkowych świadczeń, o ile nie jest to niezbędne dla sprawdzenia towaru.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm ) Konsument wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz faktur korygujących drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Konsument otrzymuje od Sprzedawcy fakturę korygującą (oryginał i kopię). Prosimy o odesłanie podpisanej kopii faktury korygującej do Sprzedawcy.

Stronom przysługuje prawo zatrzymania, o którym mowa w art. 496 Kodeksu Cywilnego, dopóki druga strona nie zaoferuje zwrotu otrzymanego świadczenia, albo nie zabezpieczy roszczenia o jego zwrot.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób dokonania zwrotu. Żaden ze sposobów zwrotu nie powoduje powstania dodatkowych kosztów po stronie Konsumenta.

Zwrot płatności nastąpi w ciągu 14-dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient poda nieprawidłowy numer konta, termin na zwrot ulega przedłużeniu o czas niezbędny do ustalenia prawidłowego numeru konta.

Prawo odstąpienia nie przysługuje dla towarów:

  • które są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  • które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia
  • które są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte nie można zwrócić ich ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  • które są nagraniami dźwiękowymi lub wizualnymi, albo programami komputerowymi dostarczanymi w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu